Barion Pixel
Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade so Zásadami používania súborov cookies.

Právo na odstúpenie od zmluvy / záruka na vrátenie

Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 

Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú len na fyzickú osobu konajúcu mimo rámca svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma, používa tovar a je adresátom obchodných oznámení a ponúk súvisiacich s tovar (ďalej len Spotrebiteľ).

Od zmluvy môžete odstúpiť bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia produktu, posledného dodaného produktu, Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Ak chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (napríklad poštou, faxom alebo elektronickou poštou) Poskytovateľovi služieb prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webovej stránke. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy zašle Poskytovateľovi služby pred uplynutím lehoty uvedenej vyššie.

V oboch prípadoch Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy e-mailom.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto považuje za potvrdené včas, ak Spotrebiteľ odošle vyhlásenie Poskytovateľovi služby do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň).

V prípade oznámenia poštou Poskytovateľ služby zohľadní na účely výpočtu lehoty dátum odoslania a v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom čas odoslania e-mailu alebo faxu. . Spotrebiteľ zašle list doporučene tak, aby bol hodnoverne preukázaný dátum odoslania.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od zverejnenia jeho vyhlásenia o odstúpení, vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v 14-dňovej lehote odošle (pošle alebo doručí) tovar kuriérovi, ktorý si spotrebiteľ objednal.

Náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služby znáša Spotrebiteľ. Poskytovateľ služby nie je schopný prevziať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu neznášajú Spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy žiadne ďalšie náklady.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti všetky protiplnenia, ktoré Spotrebiteľ zaplatil, vrátane nákladov na dopravu (zaplatených za doručenie), okrem vzniknuté dodatočné náklady.že si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým produkt nevráti alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôveryhodný dôkaz o jeho vrátení: Poskytovateľ služby vyberie z týchto dvoch dátumov skorší dátum.

Pri vrátení peňazí používa Poskytovateľ služby iba bankový prevod pri objednávkach platených bankovým prevodom alebo na dobierku a v prípade online platby bankovou kartou uplatňuje Poskytovateľ služby vrátenie peňazí bankovou kartou. Spotrebiteľovi nevznikajú žiadne dodatočné náklady v dôsledku použitia týchto spôsobov vrátenia peňazí.

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie produktu len vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

Predávajúci si však môže uplatniť nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho používania tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v bezchybnom stave, ktorý je možné opätovne predať, zákazník zodpovedá za škodu, ak poškodenie, zničenie alebo iná nemožnosť vrátenia tovaru bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti. Ak sa pri otváraní za prítomnosti doručujúcej osoby (poštový kuriér, kuriér) zistí poškodenie produktu a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, je doručovateľ povinný spísať škodový protokol. Akékoľvek poškodenie alebo nedostatok obsahu pri doručovaní zásielky musí byť uvedené vo vecnej správe medzi prevodcom a nadobúdateľom! Za prípadný neskorší nedostatok obsahu alebo poškodenie nemôžeme niesť zodpovednosť!

Znenie nariadenia vlády o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného úradu na ochranu spotrebiteľa, ako aj získať odpovede na často kladené otázky.

„Vzor prehlásenia o odstúpení od zmluvy

(vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

Ja, nižšie podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so zmluvou o predaji nasledujúcich produktov alebo o poskytnutí nasledujúcej služby:

Dátum uzavretia zmluvy / dátum prijatia:

Objednávacie číslo produktu (voliteľné):

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Číslo spotrebiteľského bankového účtu:

Komentár / popis chyby (voliteľné):

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba pre papierové vyhlásenie)

Dátum “